• frontbudynkuwiosna.jpg

Konkurs na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista ds. kadr

Dyrektor Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie, ul. Czerniakowska 128

na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r., nr 223 poz. 1458) ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Określenie stanowiska urzędniczego: SPECJALISTA DS. KADR

 

1.Wymagania niezbędne stawiane kandydatom:

• wykształcenie średnie lub wyższe,

• posiadanie obywatelstwa polskiego

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia  publicznegolub umyślne przestępstwa skarbowe

• biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych

• pozytywne nastawienie do ludzi

• rzetelność, punktualność, komunikatywność

• nieposzlakowana opinia

 

2.Wymagania dodatkowe stawiane kandydatom:

• bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu prawa pracy, ustawy Karty Nauczyciela, ubezpieczeń społecznych, zagadnień PDOF, znajomość przepisów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

• bardzo dobra znajomość programów: MS Office, Kadry Optivum

• doświadczenie w obsłudze kadrowej

• samodzielność, umiejętność organizacji własnej pracy, komunikatywność, rzetelność, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji

 

3.Zakres zadań wykonywanych na podanych stanowisku:

• prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników szkoły,

• przygotowywanie umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń i innych

dokumentów dotyczących zatrudniania i wynagrodzeń pracowników, do których wydawania  pracodawca zobowiązany jest przepisami prawa,

• ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,

• archiwizacja dokumentacji w zakresie prowadzonych spraw,

• prowadzenie ewidencji czasu pracy, urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich,

• prowadzenie wszelkiej dokumentacji ubezpieczeniowej (zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników i członków ich rodzin)

• wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy na wniosek pracownika,

• prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP

pracowników oraz kontrola ich aktualności,

• prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

• sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami,

• obsługa Systemu Informacji Oświatowej,

• współpraca z DBFOŚ w zakresie: przygotowywanie list płac, sporządzania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS

• działania administracyjne związane z działalnością szkoły, obsługa kancelaryjna

• inne działania zlecone przez Dyrektora Zespołu

 

4.Wymagane dokumenty aplikacyjne:

• CV i list motywacyjny

• kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

(dyplomy świadectwa)

• kserokopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje oraz staż pracy

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (w przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany zostaje do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego)

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni prac

publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii.

List motywacyjny oraz CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 101, poz.926 z póź. zm.).”

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 4.08.2017 r. do godz. 15.00 osobiście lub drogą pocztową w sekretariacie Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie, ul. Czerniakowska 128 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na stanowisko: specjalista ds. kadr”

 

Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie zaprosi telefonicznie kandydatów wybranych spośród złożonych ofert na rozmowy kwalifikacyjne.

Godziny pracy sekretariatu.

Sekretariat szkoły w okresie wakacyjnym pracuje w godzinach 8:00 - 16:00. Godziny przyjęć interesantów to godziny 10:00 - 14:00.

 

Progi punktowe do liceum i rekrutacja uzupełniająca

Szanowni Państwo, 

poniżej prezentujemy minimalną liczbę punktów potrzebną do zakwalifikowania do przyjęcia do LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018.

 

KLASA A - 133,0

KLASA B - 145,6

KLASA C - 139,6

KLASA D - 223,2

KLASA E - 218,0

KLASA F - 138,2

KLASA G - 77,0 (klasa sportowa - wynik z egzaminu sprawnościowego)

 

W terminie od 10 sierpnia 2017 roku od godziny 10:00 do 14 sierpnia 2017 roku do godziny 16:00 szkoła przyjmuje podania w ramach REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ. Wzór podania o przyjęcie w ramach rekrutacji uzupełniającej znajduje się obok: pdf 24kliknij, aby pobrać

Dokumenty rekrutacyjne

Uczniowie zakwalifikowani do klas pierwszych muszą w terminie od dnia 06 lipca 2017 od godziny 10:00 do 14 lipca 2017 roku do godziny 12:00 dostarczyć do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej (p. 122) dokumenty:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum
  • oryginał zaświadczenia o wyniku z egzaminu gimnazjalnego
  • podanie do szkoły (druk do pobrania, proszę wybrać strony dot. wybranej klasy) pdf 24 kliknij, aby pobrać
  • deklarację uczestnictwa w projekcie "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121" współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej pdf 24 kliknij, aby pobrać
  • oświadczenie o uczestnictwie w projekcie "Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121" współfinansowanym ze środków Uni Europejskiej pdf 24 kliknij, aby pobrać

Wyjazd integracyjno-naukowy dla klas pierwszych LO

Szanowni Państwo,

informujemy, że we wrześniu 2017 roku uczniowie klas pierwszych wyjadą na wyjazdy integracyjno-naukowe związane z profilami klas.

Koszty wyjazdów będą oscylowac w okolicach 600zł/os.

 

Prosimy o wpłaty zaliczki do 10 sierpnia 2017 roku w wysokości 200zł na konto Rady Rodziców

 

BANK POCZTOWY
20 1320 1104 3038 3641 2000 0001
Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 121
ul. Czerniakowska 128
00-454 Warszawa

 

z dopiekiem:

imię, nazwisko, klasa, wyjazd integracyjny 

PROJEKT UNIJNY "DOBRY START"

logo UE rgb 1

PROJEKT UNIJNY "CHWYTAM ZMIANĘ"

logo UE rgb 1

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I PRZETARGI

Dostawa i dystrybucja energii cieplnej dla Zespołu Szkół nr 121 w Warszawie:

Ogłoszenie o zamówieniu - kliknij, aby pobrać

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - kliknij, aby pobrać

Odpowiedzi do pytań - kliknij, aby pobrać

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu - kliknij, aby pobrać 

 

Zamówienie opublikowane w BZP o numerze 9885-2017 zostało umieszczone omyłkowo i jest nieaktualne. Obowiązuje zamówienie o numerze 8342-2017 z dnia 16.01.2017r. 

SOBIESKI Z LOTU PTAKA

Najnowsze na szkolnym blogu

buttony left

PARTNERZY

  8449 logo b

Warszawskie Towarzysztwo Sportowe "DeSki"

  551085 412587622111561 517613168 n

Fundacja Towarszystwo Wioślarskie "Syrenka"

asp warszawa

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

6 01

Teatr Wielki
OPERA NARODOWA

customLogo  

 Poradnia
Psychologiczno - Pedagogiczna nr 11

instytutturecki  

 Centrum Kultury Tureckiej w Warszawie

  kmdlogonowe

Koło Młodych Dyplomatów
Uniwersytet Warszawski

  sggw

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Swiat na Tak 

 Fundacja "Świat na Tak"